10725 N Lane Ave, Kansas City, MO 64157 deniskweri@gmail.com (816) 616- 2334